Prodaj i kupuj na BeeBoo.rs!

Jer smo tu da ti ulepšamo i olakšamo roditeljstvo

Imamo 10 razloga da se registruješ:

REGISTRUJ SE BESPLATNO

Uslovi korišćenja

Ovim uslovima korišćenja (u daljem tekstu: „Uslovi korišćenja“), kojima se zasniva pravni/ugovorni odnos između privrednog društva:

koje je vlasnik i pod čijom je kontrolom internet platforma BeeBoo (dropshipping oblik elektronske trgovine) koja se nalazi na internet adresi www.beeboo.rs (u daljem tekstu: „Platforma“) i Korisnika, propisani su uslovi i pravila korišćenja Platforme, kao i prava i obaveze Korisnika prema Platformi i uslugama koje Platforma pruža, a na koje Korisnici pristaju prihvatanjem ovih Uslova korišćenja.

ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA

Platforma“ – internet platforma pod nazivom BeeBoo (dropshipping oblik elektronske trgovine) koja se nalazi na internet adresi www.beeboo.rs, a koja je u vlasništvu i pod kontrolom privrednog društva BeeBoo DOO Beograd koje svoju poslovnu delatnost obavlja na internetu, putem Platforme, a koja ima za cilj uspostavljanje tržišta i povezivanje, odnosno posredovanje između lica koja prodaju opremu za decu i bebe, igračke, odeću i obuću za decu i bebe i dr. i lica koja su zainteresovana da navedenu robu kupe. Platforma se pojavljuje isključivo u svojstvu posrednika između Partnera i Kupaca i nema nikakav kontakt sa Proizvodima koji su predmet prodaje na Platformi.

Partner“ – fizičko ili pravno lice koje ima kreiran Nalog na Platformi i koje ima mogućnost da postavlja Proizvode na Platformu u cilju prodaje iste. Platforma ima diskreciono pravo da od Partnera zahteva potpisivanje posebnog ugovora kojim će detaljnije biti regulisana njihova međusobna saradnja, a što ne utiče na obavezu Partnera da poštuje pravila utvrđena ovim Uslovima korišćenja.

Registrovani kupac“ – fizičko lice koje ima kreiran Nalog na Platformi i koje ima mogućnost da kupuje Proizvode koji su postavljeni na Platformu od strane Partnera.

Neregistrovani kupac“ – fizičko lice koje nema kreiran Nalog na Platformi, a izvršilo je porudžbinu Proizvoda putem Platforme.

Kupac“ – zajednički naziv za Registrovanog kupca i Neregistrovanog kupca.

Posetilac“ – fizičko lice koje pretražuje Platformu, a nije Partner/Kupac.

Primalac obaveštenja“ – fizičko ili pravno lice koje je prihvatilo opciju primanja obaveštenja o novostima i promotivnim ponudama Platforme.

Korisnik“ – zajednički naziv za Partnera, Kupca, Posetioca i Primaoca obaveštenja.

Administrator“ – lice koje je nadležno za upravljanje i uređivanje Platforme i koje je zaduženo za interakciju sa Korisnicima.

Nalog Partnera“ – profil Partnera na Platformi, koji on svojom voljom kreira u skladu sa uslovima i uputstvima iz ovih Uslova korišćenja i koji je neophodan za postavljanje Proizvoda na Platformu u cilju nuđenja i prodaje istih.

Nalog Registrovanog kupca“ – profil Registrovanog kupca na Platformi, koji on svojom voljom kreira u skladu sa uslovima u uputstvima iz ovih Uslova korišćenja, a koji olakšava kupovinu Proizvoda na Platformi.

Profil Partnera/Registrovanog kupca“ – predstavlja mesto na Platformi gde svaki Korisnik koji ima Nalog može da pristupi, a gde se nalaze sva podešavanja koja su Korisniku dostupna i gde su navedeni svi podaci koji su od njegovog interesa (npr. ime i prezime/poslovno ime, prodati/kupljeni Proizvodi, broj pošiljke kojom je Proizvod poslat i dr.).

Proizvod” – roba iz prodajnog asortimana Partnera koju Partner oglašava/prodaje preko Platforme.

Opis Proizvoda“ – informacije koje bliže određuju Proizvode, uključujući one koje Platforma automatski postavlja (ime i prezime/poslovno ime Partnera koji prodaje konkretan Proizvod, datum postavljanja i sl.) i one koje postavlja Partner koji prodaje konkretan Proizvod (opis, fotografija, deklaracija Robe i sl.).

Usluga posredovanja“ – usluga koju pruža Platforma koja se ogleda u uspostavljanju tržišta i povezivanju, odnosno posredovanju između Partnera i Kupaca, u vezi sa kupovinom/prodajom Proizvoda putem Platforme.

Usluga zastupanja Partnera” – usluga koju Platforma pruža Partnerima koja se ogleda u zastupanju Partnera u pogledu zaključenja ugovora o kupoprodaji Proizvoda sa Kupcima, kao i prikupljanju isplaćene kupoprodajne cene Proizvoda, sve u ime i za račun Partnera.

Usluge“ – zajednički naziv za Uslugu posredovanja i Uslugu zastupanja Partnera.

Ukupna cena“ – ukupan novčani iznos koji putem Platforme Kupac plaća za konkretan Proizvod, a koji obuhvata Cenu Proizvoda, kao i troškove transkacije novca.

Cena Proizvoda“ – novčani iznos koji predstavlja kupoprodajnu cenu Proizvoda, a koji je određen od strane Partnera i ne sme se razlikovati od kupoprodajne cene Proizvoda na zvaničnom internet sajtu Partnera.

Naknada za Platformu“ – naknada koju Partner plaća Platformi za pružanje Usluga, a koja je izražena u procentualnom iznosu u odnosu na Cenu Proizvoda.

Moderacija“ – odobravanje Proizvoda od strane Administratora pre postavljanja na Platformu, u cilju onemogućavanja pojave nedozvoljenog i/ili uvredljivog sadržaja. Moderacija obuhvata i pravo Platforme da izmeni Opis Proizvoda, na način što će ispraviti slovne greške i poboljšati kvalitet vizuelnog prikaza Proizvoda, bez promene suštine Opisa Proizvoda.

Postavi Proizvod“ – polje na Platformi čijim odabirom Partner postavlja odabrani Proizvod na Platformu u cilju oglašavanja/prodaje istog.

Moji Proizvodi“ – opcija na Platformi koja omogućava Partneru pregled do tada postavljenih Proizvoda na Platformu, broja prodatih/poručenih Proizvoda, kao i ukupnog iznosa neisplaćenih novčanih potraživanja prema Kupcima na osnovu ugovora zaključenih putem Platforme.

Potvrdi kupovinu“ ili „Ponuda“ – aktivna radnja Kupca koja se ima smatrati slanjem ponude, a koja se vrši klikom na polje „Potvrdi kupovinu“ na Platformi, čijim odabirom Kupac šalje Partneru ponudu koja se odnosi na prethodno odabrane Proizvode.

Prihvat ponude“ – obaveštenje od strane Platforme koje se, u ime i za račun Partnera, šalje na e-mail adresu koju je Kupac naveo prilikom kreiranja Naloga Registrovanog kupca/prilikom kreiranja porudžbine, i to nakon prijema Ponude i potvrde porudžbine od strane Partnera. Predmetno obaveštenje će se smatrati prihvatom ponude.

Ponuda i Prihvat ponude“ – predstavljaju sastavni deo ugovora.

Potvrdi porudžbinu“ – polje na Platformi čijim odabirom Partner potvrđuje porudžbinu Proizvoda nakon Ponude, a pre Prihvata ponude.

Prijavi se na newsletter“ – opcija na Platformi koja omogućava Korisniku da da Platformi svoju izričitu saglasnost za obrađivanje i čuvanje ličnih podataka u svrhe slanja obaveštenja o novostima i promotivnim ponudama.

Internet platna transakcija“ – platna transakcija nastala korišćenjem Platne kartice.„Platna kartica“ – platne kartice sledećih kartičarskih asocijacija:

MasterCard/Maestro svih banaka izdavalaca; VISA svih banaka izdavalaca; DinaCard svih banaka izdavalaca.

Autorizacija“ – postupak provere validnosti i raspoloživosti sredstava na Platnoj kartici Kupca u trenutku kupovine Proizvoda.

Prava intelektualne svojine“ – prava na žigovima, dizajnu, subjektivna autorska prava i prava srodna autorskim koja su regulisana važećim Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima i drugim pozitivno pravnim propisima Republike Srbije kojim se direktno ili indirektno regulišu pitanja prava intelektualne svojine.

Politika privatnosti“ – opšti akt Platforme koji predstavlja sastavni deo ovih Uslova korišćenja, kojim se Korisnici informišu o tome koji lični podaci se prikupljaju od strane Platforme, koja je svrha i osnov njihove obrade, dužina čuvanja podataka, pouke o pravima Korisnika, procedure u slučaju incidenata, kao i saglasnost Korisnika da Platforma i Partneri, u svojstvu zajedničkih rukovalaca, mogu prikupljati, obrađivati i čuvati njegove lične podatke.

Banka“ – Raiffeisen bank.

  1. UVODNE ODREDBE

Da bi Korisnici pristupili Platformi i upoznali se sa njenim sadržajem i načinom funkcionisanja, poželjno je da pročitaju ove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti, dok je za kreiranje Naloga, postavljanje Proizvoda na Platformu, prodaju i kupovinu Proizvoda, kao i korišćenje Usluga neophodno da prihvate ova dva dokumenta, čime potvrđuju da su saglasni sa svim pravilima i uslovima korišćenja Platforme.

Platforma može promeniti Uslove korišćenja kada za to postoji potreba u cilju unapređenja, bržeg i efikasnijeg funkcionisanja Platforme, kao i u ostalim slučajevima uz isticanje izmena na veb-sajtu Platforme.

Nalog na Platformi, u cilju korišćenja iste, mogu kreirati samo punoletna fizička lica koja su potpuno poslovno sposobna ili ovlašćena lica u ime i za račun pravnih lica, te Korisnici prihvatom ovih Uslova korišćenja potvrđuju da ispunjavaju jedan od predmetnih uslova.

KREIRANJE NALOGA PARTNERA

Kreiranje Naloga Partnera sastoji se od: registracije koja obuhvata unos obaveznih podataka o Partneru, prihvata ovih Uslova korišćenja i Politike privatnosti, kao i opciono od drugih elemenata Naloga koji se baziraju na podacima čije ostavljanje nije obavezno.

Obavezni elementi koji se ostavljaju kako bi Korisnik kreirao Nalog i postao Partner:

za fizičko lice:

za pravno lice:

U cilju zaštite i bezbednosti Naloga Partnera, potrebno je da kreirana lozinka bude „snažna“ i kompleksna, da se ne sastoji od generičkih reči, kao i da se po potrebi menja. Preporuka Platforme je da se lozinka sastoji iz nepravilno raspoređenih malih i velikih slova, brojeva i znakova interpukcije.

Izuzev unosa obaveznih elemenata iz stava 2.2.1. ili 2.2.2. ovih Uslova korišćenja, aktivacija Naloga Partnera uslovljena je i odobrenjem od strane Administratora.

E-mail adresa iz stava 2.2.1. ili 2.2.2. ovih Uslova korišćenja se verifikuje, i to na način što Administrator na ostavljenu e-mail adresu upućuje link preko koga se vrši verifikacija.

Nakon unosa podataka iz stava 2.2.1. ili 2.2.2. ovih Uslova korišćenja, u zavisnosti da li je u pitanju pravno ili fizičko lice, odnosno nakon kreiranja Naloga i verifikacije istog od strane Administratora, Korisnik postaje Partner i ostvaruje pravo na korišćenje Usluga.

Konstatuje se da fizičko lice ne može vršiti prodaju Proizvoda putem Platforme u vidu delatnosti, te da Platforma neće biti odgovorna u slučaju neovlašćenog i/ili protivzakonitog oglašavanja i prodaje Proizvoda od strane fizičkih lica.

  1. KREIRANJE NALOGA REGISTROVANOG KUPCA

Kreiranje Naloga Registrovanog kupca sastoji se od: registracije koja obuhvata unos obaveznih podataka o Registrovanom kupcu, prihvata ovih Uslova korišćenja i Politike privatnosti, kao i opciono od drugih elemenata Naloga koji se baziraju na podacima čije ostavljanje nije obavezno.

Obavezni elementi koji se ostavljaju kako bi Korisnik kreirao Nalog i postao Registrovani kupac:

U cilju zaštite i bezbednosti Naloga Registrovanog kupca, potrebno je da kreirana lozinka bude „snažna“ i kompleksna, da se ne sastoji od generičkih reči, kao i da se po potrebi menja. Preporuka Platforme je da se lozinka sastoji iz nepravilno raspoređenih malih i velikih slova, brojeva i znakova interpukcije.

Izuzev unosa obaveznih elemenata iz stava 3.2. ovih Uslova korišćenja, aktivacija Naloga Registrovanog kupca uslovljena je i odobrenjem od strane Administratora.

E-mail adresa iz stava 3.2. ovih Uslova korišćenja se verifikuje, i to na način što Administrator na ostavljenu e-mail adresu upućuje link preko koga se vrši verifikacija.

Nakon unosa podataka iz stava 3.2. ovih Uslova korišćenja, odnosno nakon kreiranja Naloga i verifikacije istog od strane Administratora, Korisnik postaje Registrovani kupac.

Kupac može ostvarivati pravo na korišćenje Usluge posredovanja, odnosno može kupovati Proizvode postavljene na Platformu i bez kreiranja Naloga Registrovanog kupca, ali Platforma preporučuje kreiranje Naloga Registrovanog kupca radi lakšeg korišćenja Platforme.

  1. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Sva prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na Prava intelektualne svojine na kompletnom sadržaju postavljenom od strane Platforme, uključujući ali ne ograničavajući se na način funkcionisanja i rada Platforme, kao i izgled i dizajn koji se prikazuje na Platformi pripadaju isključivo Platformi.

Platforma ima pravo na isključivo ekonomsko iskorišćavanje prava iz stava 4.1. ovih Uslova korišćenja.

U pogledu sadržaja koji je postavljen na Platformu od strane Partnera, isti garantuje da je u potpunosti ovlašćen za korišćenje, odnosno postavljanje takvog sadržaja na Platformu, a naročito sadržaja koji je zaštićen pravima intelektualne svojine, odnosno garantuje da je nosilac svih prava intelektualne svojine na sadržaju koji postavlja na Platformu ili da je regulisao međusobne odnose sa nosiocem/nosiocima svih prava intelektualne svojine na predmetnom sadržaju.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, Partner potvrđuje i garantuje da treća lica neće isticati bilo kakve zahteve prema Platformi u vezi sa pravima intelektualne svojine na sadržaju koji na Platformu postavlja Partner.

Partner potvrđuje da Platforma ni na koji način ne može biti odgovorna za eventualno kršenje prava intelektualne svojine na sadržaju koji Partner postavlja na Platformu, kao ni za direktnu ili indirektnu štetu koju treće lice usled toga može pretrpeti.

U slučaju da se treće lice obrati Platformi sa zahtevom koji se odnosi na zaštitu Prava intelektualne svojine na sadržaju postavljenom na Platformu od strane Partnera, Platforma će treće lice uputiti na Partnera kao odgovornog za eventualnu povredu subjektivnih prava trećih lica.

U slučaju da treće lice podnese protiv Platforme zahtev nadležnom sudu za zaštitu Prava intelektualne svojine na sadržaju koji je postavljen na Platformi od strane Partnera, Partner se obavezuje da stupi u postupak u svojstvu umešača na strani Platforme i da nadoknadi svaku štetu, zajedno sa svim nastalim troškovima koju Platforma bude pretrpela zbog povrede Prava intelektualne svojine trećeg lica, korišćenjem sadržaja koji je na Platformi postavljen od strane Partnera.

  1. NAKNADA

Kupac plaća Ukupnu cenu, koja obuhvata Cenu Proizvoda, kao i troškove  transakcije novca, i to na jedan od sledećih načina:

plaćanje Platnim karticama;

plaćanje putem naloga za uplatu.

Odabir načina plaćanja vrši se aktivnom radnjom Kupca, i to klikom na odgovarajuće polje na Platformi, neposredno pre slanja Ponude.

Partner, za Proizvode koje je postavio na Platformu, ovlašćuje Platformu da u njegovo ime i za njegov račun prihvata Ponudu Kupca, zaključuje ugovore sa Kupcima koji se odnose na kupoprodaju Prozivoda postavljenih na Platformu, izdaje račun Kupcima, naplaćuje i prikuplja novac od Kupaca, dostavlja obrazac za odustanak od ugovora, sve u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.

Nakon isplate Ukupne cene, predmetni novčani iznos će biti prebačen na poseban/namenski račun Platforme, i to na period 14 dana od dana kada je Proizvod isporučen Kupcu. Po isteku navedenog roka, predmetni iznos će biti raspodeljen na način što će iznos koji je jednak Ceni proizvoda umanjen za Naknadu za Platformu biti prebačen na tekući račun Partnera, dok će iznos Naknade za Platformu biti prebačen na tekući račun Platforme.

Naknada za Platformu iznosi 15 % u odnosu na Cenu Proizvoda.

Platforma zadržava pravo da sa svakim pojedinačnim Partnerom ugovori drugačije određen iznos Naknade za Platformu, i to ugovorom ili na bilo koji drugi način.

Platne transakcije se mogu vršiti isključivo u dinarima kao zvaničnoj valuti Republike Srbije (RSD).

Plaćanje Platnim karticama – sprovodi se uz pomoć Banke tako što Platforma preusmerava Kupca na zaštićeni veb-sajt Banke predviđen za unos podataka o platnoj kartici koji su neophodni za izvršenje transakcije.

Platforma koristi tzv. Purchase ili SMS (SingleMessage) tip transakcije – podrazumeva on-line naplatu sredstava sa računa kartice Kupca prilikom naručivanja Proizvoda, tj. zaduženje računa Kupca se dešava istovremeno sa autorizacijom.

Platforma nema pristup broju Platne kartice, datumu isticanja, PIN-u, CVV ili CVC2 broju, niti će takve podatke tražiti od Kupca.

Posebna pravila plaćanja platnim karticama putem e-commerce servisa

Prilikom unošenja podataka o Platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica Banke, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama Banke. Niti jednog trenutka podaci o Platnoj kartici nisu dostupni Platformi.

U slučaju povraćaja sredstava Kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od Platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Platforma je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će Banka na zahtev Platforme obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika Platne kartice.

Nakon realizovanog procesa plaćanja, a bez obzira na ishod plaćanja (uspešno ili neuspešno), Platforma Kupcu predočava potvrdu o plaćanju, koja sadrži sledeće elemente:

Platforma prihvata sve validno prezentovane Platne kartice bez zahtevanja dodatnih informacija koje inače nisu neophodne za realizaciju transakcije, kao i bez obaveštenja sa izjavom da postoji iznos transakcije ispod ili iznad koga prodavac neće prihvatiti inače validnu VISA, EC/MC i Maestro platnu karticu.

Postupak Platforme iz stava 5.8.8. ne sprečava Platformu da objavi maksimalni i minimalni iznos transakcije koji primenjuje bez obzira na metod plaćanja, a bez diskriminacije u pogledu favorizovanja određene vrste Platne kartice i načina plaćanja.

Nakon završenog procesa poručivanja Proizvoda, a neposredno pre iniciranja naplate narudžbine, Platforma je u obavezi:

da svakoj prihvaćenoj narudžbini dodeli jedinstveni identifikacioni broj (JIB). JIB narudžbine je potrebno da jednoznačno i precizno upari sa parametrima koji će naknadno biti dodeljeni u procesu plaćanja od strane Banke, i to: TRANSACTION_ID i AUTH_CODE;

Plaćanje nalogom za uplatu je jednostavnije i obavlja se momentalno na za to predviđenim mestima. Bez obzira na to procesi definisani u ovom poglavlju Uslova korišćenja važe i za ovu vrstu plaćanja, osim u delu koji se tiče posebnosti za plaćanja platnim karticama.

6. PRAVILA PONAŠANJA KORISNIKA

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, Korisnici se obavezuju da, prilikom korišćenja Usluga Platforme, sve aktivnosti na Platformi i u međusobnoj interakciji sa drugim Korisnicima preduzimaju u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, dobrim poslovnim običajima, pravilima morala, poslovnom etikom, kao i načelom savesnosti i poštenja.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, Korisnici se naročito obavezuju da:

 

7. FUNKCIONISANJE PLATFORME I PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA

Nakon kreiranja Naloga Partnera, Partner može u potpunosti da koristi Usluge Platforme, odnosno može da postavlja Proizvod na Platformu u cilju oglašavanja i prodaje istog, dok za kupovinu Proizvoda putem Platforme od strane Kupca nije neophodno kreiranje Naloga Registrovanog kupca, ali se isto preporučuje.

Partner postavlja Proizvod na Platformu klikom na polje „Postavi Proizvod“ nakon određivanja Cene Proizvoda. Prilikom postavljanja Proizvoda, Partner popunjava polja koja se odnose na Opis Proizvoda.

Cena Proizvoda koju određuje Partner ne sme biti različita od kupoprodajne cene istog Proizvoda na zvaničnom internet sajtu Partnera.

Nakon odabira opcije Postavi proizvod, u skladu sa stavom 7.2. ovih Uslova korišćenja, Administrator će, u roku od 24h izvršiti Moderaciju svakog pojedinačnog Proizvoda, a tek po finalizaciji procesa Moderacije Proizvod će biti prikazan na Platformi.

Partner u svakom trenutku može klikom na polje Profil Partnera, u delu  „Moji proizvodi“ pregledati sve Proizvode koji su do tada postavljeni na Platformu, broj postavljenih i prodatih Proizvoda, kao i ukupan iznos neisplaćenih potraživanja prema Kupcima na osnovu ugovora zaključenih putem Platforme.

Svaki Korisnik može izvršiti pregled ponuđenih Proizvoda, odnosno može videti sve Proizvode postavljene na Platformu od strane Partnera, a porudžbina Proizvoda se vrši klikom na polje „Potvrdi kupovinu“, nakon odabira Proizvoda koji želi da kupi i načina plaćanja, kao i nakon prihvatanja ovih Uslova korišćenja, a što će se smatrati slanjem Ponude i iniciraće zaduživanje sredstava na računu Kupca.

Nakon slanja Ponude na način opisan u stavu 7.6. ovih Uslova korišćenja, Kupcu od strane Platforme stiže potvrda na e-mail adresu koju je uneo prilikom kreiranja Naloga da je porudžbina odabranih Proizvoda obrađena, te da je potrebno da je Partner potvrdi. Predmetna potvrda se ne smatra Prihvatom ponude, odnosno ona ne predstavlja čin zaključenja ugovora o kupoprodaji Proizvoda.

Partner će automatski biti obavešten o porudžbini odabranog Proizvoda i ima rok od 48h da istu potvrdi klikom na polje „Potvrdi porudžbinu“, dok Kupac u tom roku ima pravo da otkaže porudžbinu bez obrazloženja. Ukoliko Partner ne potvrdi porudžbinu u navedenom roku, smatraće se da je ista otkazana. U slučaju otkazivanja porudžbine, zadužena sredstva Kupca će biti oslobođena.

Nakon potvrde porudžbine od strane Partnera, Platforma šalje Kupcu obaveštenje na e-mail adresu, koju je uneo prilikom kreiranja Naloga Registrovanog kupca/prilikom kreiranja porudžbine, da je porudžbina potvrđena, a koje obaveštenje se ima smatrati Prihvatom ponude.

Prihvat ponude i zaključenje ugovora o kupoprodaji odabranog Proizvoda, vrši Platforma u ime i za račun Partnera, u skladu sa ovlašćenjima dobijenim od strane Partnera, koja se daju prihvatanjem ovih Uslova korišćenja.

Nakon uspešnog slanja Ponude i Prihvata ponude, Kupac i Partner stupaju u ugovorni odnos koji se tiče kupoprodaje Proizvoda, a na taj način nastaje obaveza Kupca da plati Ukupnu Cenu, dok za Partnera nastaje obaveza da isporuči Kupcu odabrani Proizvod.

Partner se obavezuje da dostavi Platformi broj pošiljke kojom je uputio Proizvod Kupcu radi provere, ili drugi dokaz kojim se dokazuje slanje/dostavljanje pošiljke, odnosno Proizvoda.

Partner će dostaviti Proizvod Kupcu na uobičajen način i u skladu sa uslovima svog poslovanja, s tim što rok isporuke ne sme biti duži od 7 radnih dana od dana Prihvata ponude, osim ukoliko je u Opisu proizvoda naznačeno potrebno vreme za izradu konkretnog Proizvoda, u kom slučaju se navedeni rok uvećava za dodatnih 7 dana. Platforma ni na koji način neće biti odgovorna za nedostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje Proizvoda, već je za to odgovoran isključivo Partner.

Cene isporuke Proizvoda koje su istaknute na Platformi su informativnog karaktera, dok Partner samostalno određuje kurirsku službu kojom šalje Proizvod Kupcu, od čega zavisi i konkretna cena isporuke koja će biti plaćena od strane Kupca pouzećem ili na drugi način ukoliko je tako određeno od strane Partnera. Partner ima mogućnost da u Opisu Proizvoda naznači da će isporuka biti besplatna za konkretan Proizvod/ukoliko ukupna cena pordužbine pređe određeni iznos.

Ukoliko je Kupac poručio više Proizvoda od istog Partnera, Kupcu neće biti posebno naplaćivana cena isporuke za svaki pojedinačni Proizvod, već će cena isporuke prvog poručenog Proizvoda biti uvećana u iznosu koji zavisi od težine ostalih poručenih Proizvoda.

Platforma sadrži opciju obaveštavanja o novostima i promotivnim ponudama Platforme u vidu newsletter-a, a Korisnik je u mogućnosti da se prijavi na newsletter tako što će dati svoj pristanak, na način što će obeležiti ponuđeno polje „Prijavi se na newsletter“ prilikom kreiranja Naloga ili tako što će obeležiti isto polje koje se nalazi na dnu internet sajta Platforme i uneti svoju e-mail adresu i/ili broj telefona na koju će primati newsletter.

U svakom trenutku Primalac obaveštenja može odustati od datog pristanka iz stava 7.16. ovih Uslova korišćenja, i to klikom na link koji će biti dostupan u e-mailu kojim se dostavlja newsletter.

Reklamacije na funkcionalnost Platforme i Usluge

U slučaju da Korisnik ima primedbu koja se odnosi na funkcionalnost Platforme ili Usluga koje Platforma pruža, ima pravo da se obrati Platformi i da uloži reklamaciju, u roku od 15 dana od trenutka kada je došlo do eventualne greške, i to preko e-mail adrese: podrska@beeboo.rs.

Reklamacija na Proizvode

Reklamacije koje se odnose na nesaobraznost Proizvoda sa Opisom Proizvoda i deklaracijom, funkcionalnost i izgled Proizvoda, kao i druge zahteve, odnosno reklamacije Kupaca u vezi sa Proizvodom, rešavaće isključivo Partner koji je predmetni Proizvod postavio na Platformu.

U slučaju da isporučeni Proizvod nije saobrazan Opisu Proizvoda ili deklaraciji, Kupac ima pravo da od Partnera zahteva otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom, bez naknade.

Ukoliko otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom iz prethodnog stava nije moguće, Kupac ima pravo da od Partnera zahteva odgovarajuće smanjenje cene ili raskid ugovora ako:

Partner je odgovoran za nesaobraznost Proizvoda koja se pojavi u roku od 2 godine od dana dostavljanja Proizvoda Kupcu. U slučaju da je u pitanju polovna roba, rok iznosi godinu dana, ukoliko je Partner u Opisu Proizvoda naznačio da se radi o polovnoj robi.

Partner je dužan da u roku od 8 dana od prijema reklamacije odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor na reklamaciju mora da sadrži:

U slučaju da se Kupac obrati Platformi sa zahtevima iz stava 7.19.1. ovih Uslova korišćenja, Platforma će predmetni zahtev proslediti Partneru i obavestiti Kupca o tome da je Partner nadležan za rešavanje predmetnog zahteva.

Platforma ni na koji način ne može biti odgovorna za funkcionalnost i izgled Proizvoda, za saobraznost Proizvoda sa Opisom Proizvoda i deklaracijom, kao ni za direktnu ili indirektnu štetu koju Kupac usled toga može pretrpeti.

Radi izbegavanja bilo kakvih nedoumica u pogledu tumačenja ovog poglavlja Uslova korišćenja, konstatuje se da se Platforma nalazi isključivo u svojstvu posrednika između Partnera i Kupaca, dok se Partneri nalaze u svojstvu trgovaca u smislu Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o trgovini.

Na sva pitanja koja se tiču reklamiranja, a koja nisu definisana ovim Uslovima korišćenja, primenjivaće se odredbe Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o trgovini i Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije.

Pravo na odustanak od ugovora zaključenog putem Platforme

Kupac ima pravo da odustane od ugovora zaključenog putem Platforme u roku od 14 dana od trenutka isporuke Proizvoda, i to na način što će se direktno obratiti Platformi ili Partneru i dostaviti popunjen obrazac za odustanak od ugovora zaključenog putem Platforme ili na drugi nedvosmislen način.

U slučaju da je zahtev za odustanak od ugovora zaključenog putem Platforme dostavljen Partneru, Partner je u obavezi da o tome bez odlaganja obavesti Platformu.

Troškove povraćaja Proizvoda u slučaju odustanka od ugovora zaključenog putem Platforme snosi Kupac, a Proizvod mora biti poslat Partneru u roku od 14 dana od dana kada je Partner i/ili Platforma obavešten o odustanku.

Platforma ili Partner će izvršiti povraćaj svih novčanih sredstava koje je Kupac isplatio na ime kupovine Proizvoda, najkasnije u roku od 14 dana od dana obaveštavanja Partnera i/ili Platforme o odustanku.

Konstatuje se da će se na ugovore zaključene putem Platforme primenjivati svi izuzeci iz člana 36. Zakona o zaštiti potrošača, kada je to primenljivo.

Na sva pitanja koja se tiču odustanka od ugovora zaključenog putem Platforme, a koja nisu definisana ovim Uslovima korišćenja, primenjivaće se odredbe Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije.

Povraćaj novca

U slučaju povraćaja sredstava Kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od Platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Platforma i Partner su u obavezi da povraćaj vrše isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će Banka na zahtev Platforme i Partnera obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika Platne kartice.

U slučaju povraćaja sredstava Kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje preko naloga za uplatu,, Platforma i/ili Partner će izvršiti povraćaj sredstava na tekući račun tog Kupca, koji će isti dostaviti Platformi ili Partneru.

Na sva pitanja koja se tiču povraćaja novca, a koja nisu regulisana ovim Uslovima korišćenja, primenjivaće se odredbe važećih zakonskih i podzakonskih akata Republike Srbije koji definišu predmetnu materiju.

 

8. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI I PRAVA PLATFORME

Platforma ima diskreciono pravo da onemogući trajno ili privremeno Korisniku pristup Platformi, kao i korišćenje Usluga u sledećim slučajevima:

Platforma ima diskreciono pravo da trajno ili privremeno blokira ili ograničini pristup Nalogu Partnera/Kupca, kao i da obriše isti ukoliko Kupac/Partner prekrši pravila funkcionisanja Platforme utvrđena ovim Uslovima korišćenja, kao i ukoliko na bilo koji način povredi subjektivna prava trećih lica.

Platforma zadržava pravo da ukloni bilo koji Proizvod postavljen na Platformu od strane Partnera, ukoliko smatra da je isti nedozvoljen ili nepodoban za oglašavanje i prodaju na Platformi. U slučaju uklanjanja Proizvoda, Platforma će o tome obavestiti Partnera koji je postavio predmetni Proizvod na Platformu.

Ukoliko Korisnik kršenjem neke odredbe ovih Uslova korišćenja prouzrokuje bilo koji vid štete, gubitaka ili troškova Platformi, Platforma ima pravo da zahteva od Korisnika nadoknadu štete, gubitaka i/ili troškova.

U slučaju bilo kakvog spora, Platforma ima pravo da na zahtev suda ili drugog nadležnog organa, dostavi svu dokumentaciju koju je Korisnik dostavio Platformi i/ili informacije koje se odnose na Korisnika.

Uzevši u obzir status posrednika koji Platforma ima, konstatuje se da Platforma ni na koji način ne odgovara za uspostavljanje ili neuspostavljanje ugovornog ili bilo kog drugog odnosa između Korisnika, kao ni za izvršavanje njihovih međusobnih obaveza proisteklih iz odnosa uspostavljenog putem Platforme, već vrši samo uslugu posredovanja u cilju međusobnog povezivanja Korisnika.

Garancije Partnera

Partner je u obavezi da obezbedi istinite, tačne i potpune informacije o Proizvodu, Opisu Proizvoda, specifikaciji i Ceni Proizvoda, što važi i za sve druge informacije koje Partner postavlja na Platformu. 

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, Partner garantuje Platformi da je ovlašćen za oglašavanje i prodaju Proizvoda koje postavlja na Platformu, što se odnosi na sve robne marke iz njegovog asortimana. Partner takođe garantuje da oglašavanje i prodaju Proizvoda vrši u skladu sa svim važećim zakonskim odredbama Republike Srbije koje direktno ili indirektno regulišu predmetnu materiju.

Partner garantuje da je Proizvod saobrazan specifikaciji istaknutoj na Platformi/Proizvodu, odnosno da svaki Proizvod odgovara svom Opisu Proizvoda i deklaraciji.

Partner se obavezuje i garantuje da ni na koji način neće drugim Korisnicima odavati informacije koje za posledicu mogu imati zaobilaženje Platforme, u smislu zaključenja ugovora o kupoprodaji Proizvoda.

 

9. REŠAVANJE SPOROVA SA PLATFORMOM I NAKNADA ŠTETE

Na sve sporove i pravna pitanja koja proisteknu iz odnosa Korisnika sa Platformom, ugovara se primena procesnog i materijalnog prava Republike Srbije, kao i forum suda iste zemlje.

Korisnici i Platforma su saglasni da će sve eventualne nesporazume rešavati sporazumno, mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, za rešavanje spora ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu.

Svi zahtevi/tužbe koje Korisnici podnesu protiv Platforme, odnosno sporovi koje Korisnici pokrenu protiv Platforme, moraju biti rešeni u skladu sa uslovima i pravilima koji su predviđeni ovim Uslovima korišćenja, Zakonom o obligacionim odnosima, kao i drugim važećim propisima Republike Srbije koji regulišu predmetnu materiju.

U slučaju da se bilo koje treće lice obrati Platformi sa zahtevom koji se odnosi na nesaobraznost robe, tačnost informacija koje se odnose na Proizvod ili Cenu Proizvoda, Prava intelektualne svojine ili druga subjektivna prava na sadržaju postavljenom od strane Partnera, kao i ukoliko se zahtev trećeg lica na bilo koji drugi način odnosi na sadržaj postavljen od strane Partnera, Platforma će treće lice uputiti na Partnera kao odgovornog za eventualnu povredu prava trećih lica.

U smislu prethodnog stava ovog člana Ugovora, u slučaju da treće lice podnese protiv Platforme zahtev nadležnom sudu za zaštitu njegovih subjektivnih prava na sadržaju koji je postavljen na Platformi od strane Partnera, Partner se obavezuje da stupi u postupak u svojstvu umešača na strani Platforme i da nadoknadi svaku štetu, zajedno sa svim nastalim troškovima, koju Platforma bude pretrpela zbog povrede subjektivnih prava trećeg lica, korišćenjem sadržaja koji je na Platformi postavljen od strane Partnera.

U slučaju da Korisnik nepoštovanjem odredaba ovih Uslova korišćenja ili važećih propisa Republike Srbije direktno ili indirektno nanese štetu Platformi ili trećem licu, konkretan Korisnik će biti jedino lice odgovorno za nastalu štetu, bez ikakve odgovornosti Platforme.

U smislu prethodnog stava ovog člana Ugovora, u slučaju da treće lice podnese protiv Platforme zahtev nadležnom sudu za zaštitu njegovih subjektivnih prava ili zahtev za naknadu štete, Korisnik se obavezuje da stupi u postupak u svojstvu umešača na strani Platforme i da nadoknadi svaku štetu, zajedno sa svim nastalim troškovima, koju Platforma zbog toga bude pretrpela.

 

10. REŠAVANJE SPOROVA IZMEĐU KORISNIKA

U slučaju eventualnog spora koji nastane među Korisnicima, koji je u vezi sa Proizvodom ili je na drugi način povezan sa Platformom, Korisnici su saglasni da Platforma nema nikakvu obavezu umešača, niti je obavezna da na bilo koji način učestvuje u rešavanju takvog spora.

U slučaju postojanja prethodno navedenog spora, Korisnici se obavezuju da ne navode podatke Platforme u svojim zahtevima, niti na bilo koji način čine javno dostupnim podatke Platforme, Usluga i ovih Uslova korišćenja, osim ako ih imperativne norme pozitivnopravnih propisa Republike Srbije na to obavezuju.

 

11. PRIVATNOST I POVERLJIVOST PODATAKA

Platforma se obavezuje da čuva privatnost, te prikuplja i koristi samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima i podatke neophodne za svoje poslovanje i informisanje Korisnika u skladu sa Politikom privatnosti, dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci koje Platforma prikuplja se strogo čuvaju i dostupni su samo licima kojima su ti podaci nužni za obavljanje poslova Platforme.

Stupanje u pravni odnos sa Platformom uslovljeno je prihvatom Politike privatnosti, koja je sastavni deo ovih Uslova korišćenja i nalazi se u njihovom prilogu, te usluge Platforme ne mogu da bude korišćene od strane Korisnika koji se protive da njihovi podaci budu korišćeni na način predviđen u Politici privatnosti.

Svi podaci o Korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo Administratorima Platforme kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla i izvršenje ugovorne obaveze Platforme, a Platforma je odgovorna za poštovanje načela zaštite privatnosti Korisnika u skladu i na način predviđen Politikom privatnosti.

Kada je u pitanju korišćenje kontakata Korisnika u svrhe marketinga, ono se vrši na osnovu njihove izričite saglasnosti, a Korisnici imaju mogućnosti neprihvatanja takvog korišćenja, sve u skladu sa Politikom privatnosti.

Platforma će vršiti promociju novosti, ponuda i svojih Usluga Korisnicima koristeći lične podatke Korisnika, samo u slučaju da je Korisnik odabrao opciju „Prijavi se na newsletter“, čijim odabirom postaje Primalac obaveštenja.

Lični i adresni podaci Korisnika koji se predočavaju Platformi prilikom procesa kupovine smatraju se poslovnom tajnom, a Platformi je zabranjeno prodavanje, naručivanje, obezbeđivanje ili razmena Korisnikovog imena ili informacija o tekućem računu u bilo kojoj formi trećoj strani, osim ako je treća strana Banka ili nadležni državni organ.

Platforma se obavezuje da od Korisnika neće zahtevati i arhivirati u bilo kojoj formi, bilo elektronskoj ili materijalnoj, podatke vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 i CVV broj, itd.

Platforma štiti bezbednost ličnih i poverljivih podataka na način opisan u članu 13. ovih Uslova korišćenja.

Konstatuje se da će, u pogledu obrade podataka o ličnosti Kupca konkretnog Proizvoda, Platforma i Partner koji je postavio predmetni Proizvod na Platformu imati status zajedničkih rukovalaca.

 

12. BRISANJE LIČNIH PODATAKA

Svi lični podaci Korisnika brišu se nakon isteka rokova koji su preciznije definisani u Politici privatnosti, koja je sastavni deo ovih Uslova korišćenja.

Izuzetno od stava 12.1. Platforma neće pristupiti brisanju informacija/podataka koji se odnose na konkretnog Korisnika koji nije izvršio svoje ugovorne obaveze prema Platformi u vezi sa Uslugama, ili ukoliko Platforma prema važećim propisima ima pravo/obavezu da određene podatke o Korisniku čuva.

Izuzetno od stava 12.1. Platforma neće pristupiti brisanju informacija/podataka o Primaocu obaveštenja, u skladu sa Politikom privatnosti.

Platforma ima diskreciono pravo da zabrani pristup Platformi Korisniku, u slučajevima navedenim u članu 8. ovih Uslova korišćenja, ukoliko je prema njemu izvršila sve ugovorne obaveze koje se tiču pruženih Usluga.

 

13. BEZBEDNOST

Korisnici su odgovorni za održavanje bezbednosti adrese svoje e-pošte, kao i uređaja sa kog pristupaju Platformi i u potpunosti su odgovorni za sve aktivnosti koje se preduzimaju na Platformi sa njihovog uređaja, kao i za bilo koje druge radnje koje su preduzete u vezi sa tim uređajima/e-mail adresama.

Korisnici su dužni da obaveste Administratora Platforme čim saznaju za neovlašćenu upotrebu/pristup Platformi sa njihovog uređaja/preko njihove e-mail adrese ili ukoliko posumnjaju da takva upotreba/pristup postoji, i/ili bilo koje drugo narušavanje bezbednosti njihovog uređaja sa kog im je omogućen pristup Platformi/bezbednosti e-mail adrese/bezbednosti same Platforme.

Korisnici su obavezni da učine sve što je u njihovoj moći kako bi onemogućili neovlašćeni pristup Platformi sa njihovog uređaja i/ili drugi vid narušavanje bezbednosti.

Platforma neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak i/ili štetu nastalu zbog neovlašćenog pristupa Platformi, usled propuštanja Korisnika da obezbedi svoj uređaj sa koga mu je omogućen pristup Platformi/svoju e-mail adresu, kao i usled bilo kojeg drugog propusta Korisnika.

Prilikom unošenja podataka o Platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica Banke, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama Banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Platformi.

 

14. KONTAKT PODACI PLATFORME

Korisnici se mogu za sve informacije obratiti Administratoru Platforme koja pruža usluge tehničke podrške putem:

 

15. ZAVRŠNE ODREDBE

Korisnici izjavljuju da su pročitali, razumeli i prihvatili Uslove korišćenja, kao i da u pravni/ugovorni odnos sa Platformom stupaju dobrovoljno.

Korisnici izjavljuju da su pročitali, razumeli i prihvatili Politiku privatnosti koja kao opšti akt Platforme i kao prilog Uslova korišćenja, čini njihov sastavni deo i direktno se primenjuje na pitanja zaštite podataka o ličnosti Korisnika, njihovo prikupljanje, obradu, skladištenje i promet.