Prodaj i kupuj na BeeBoo.rs!

Jer smo tu da ti ulepšamo i olakšamo roditeljstvo

Imamo 10 razloga da se registruješ:

REGISTRUJ SE BESPLATNO

Politika privatnosti

1. UVODNE ODREDBE

Ovim aktom (u daljem tekstu: Politika privatnosti) Korisnici se informišu o tome koji lični podaci se prikupljaju od strane platforme pod nazivom “BeeBoo” (u daljem tekstu: Platforma), svrsi i osnovu njihove obrade, dužini čuvanja podataka, poukama o pravima Korisnika, proceduri u slučaju incidenata, kao i saglasnosti Korisnika da Platforma može prikupljati, obrađivati i čuvati njihove lične podatke, kako je dalje u tekstu propisano. Platforma koristi podatke Korisnika u skladu sa ovom Politikom privatnosti, i obavezuje se da će čuvati privatnost svih Korisnika, da će prikupljati samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima, odnosno podatke neophodne za poslovanje servisa, ispunjavanje ugovorenih obaveza, informisanje korisnika, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, sve u skladu sa Politikom privatnosti. Korišćenjem Usluge na Platformi, Korisnik izjavljuje da je pročitao, razumeo i prihvatio ovu Politiku privatnosti, odnosno da se saglasio sa prikupljanjem, obradom i dužinom čuvanja podataka na način kako je Politikom privatnosti propisano. Korisnik izjavljuje da je pre prihvata Politike privatnosti, pročitao, razumeo i prihvatio uslove iz dokumenta Uslovi korišćenja koji se mogu pronaći na https://beeboo.rs/uslovi-koriscenja (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja). Platforma pod nazivom “BeeBoo” je u vlasništvu i pod kontrolom privrednog društva BeeBoo DOO BEOGRAD, iz Beograda, sa sedištem na adresi Ruzveltova 34, MB: 21757713, PIB: 112870728 (u prethodnom i daljem tekstu: Rukovalac). Politika privatnosti je sačinjena u skladu sa pravilima predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, a na sve što nije regulisano Politikom privatnosti, primenjivaće se pravila Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, pri čemu u slučaju različitih rešenja odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije imaju prednost.

2. ZNAČENJE POJMOVA

Termini koji su korišćeni u ovoj Politici privatnosti imaju sledeća značenja:
 • RUKOVALAC – privredno društvo iz člana 1.5, koji obrađuje podatke o ličnosti;
 • USLUGA POSREDOVANJA – usluga koju pruža Platforma koja se ogleda u uspostavljanju tržišta i povezivanju, odnosno posredovanju između Partnera i Kupaca, u vezi sa kupovinom/prodajom Proizvoda putem Platforme;
 • USLUGA ZASTUPANJA PARTNERA – usluga koju Platforma pruža Partnerima koja se ogleda u zastupanju Partnera u pogledu zaključenja ugovora o kupoprodaji Proizvoda sa Kupcima za konkretan Proizvod, kao i prikupljanju isplaćene kupoprodajne cene Proizvoda, sve u ime i za račun Partnera;
 • USLUGE – zajednički naziv za Uslugu posredovanja i Uslugu zastupanja Partnera;
 • PARTNER – fizičko ili pravno lice koje ima kreiran Nalog na Platformi i koje ima mogućnost da postavlja Proizvode na Platformu u cilju prodaje iste. Platforma ima diskreciono pravo da od Partnera zahteva potpisivanje posebnog ugovora kojim će detaljnije biti regulisana njihova međusobna saradnja, a što ne utiče na obavezu Partnera da poštuje pravila utvrđena Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti;
 • REGISTROVANI KUPAC – fizičko lice koje ima kreiran Nalog na Platformi i koje ima mogućnost da kupuje Proizvode postavljene na Platformu od strane Partnera;
 • NEREGISTROVANI KUPAC – fizičko lice koje nema kreiran Nalog na Platformi, a izvršilo je porudžbinu Proizvoda putem Platforme;
 • KUPAC –zajednički naziv za Registrovanog kupca i Neregistrovanog kupca;
 • POSETILAC – fizičko lice koje pretražuje Platformu, a nije Partner/Kupac;
 • PRIMALAC OBAVEŠTENJA – fizičko ili pravno lice koje je prihvatilo opciju primanja obaveštenja o novostima i promotivnim ponudama;
 • KORISNIK – zajednički naziv za Partnera, Kupca, Posetioca i Primaoca obaveštenja;
 • NEWSLETTER – obaveštenja o novostima i promotivnim ponudama Platforme, koje Platforma šalje Korisnicima na osnovu datog pristanka klikom na polje za prijem ovakvih obaveštenja koje se nalazi na Platformi ili klikom na isto polje prilikom kreiranja Naloga;
 • USLOVI KORIŠĆENJA – dokument kojim se reguliše ugovorni odnos između Rukovaoca i Korisnika, a kojim su propisani uslovi i pravila korišćenja Platforme, kao i prava i obaveze Korisnika prema Platformi i uslugama koje Platforma pruža, a na koje su Korisnici pristali prihvatanjem tih Uslova korišćenja (u prethodnom i daljem tekstu: Uslovi korišćenja);
 • NALOG PARTNERA – profil Partnera na Platformi, koji on svojom voljom kreira u skladu sa uslovima i uputstvima iz Uslova korišćenja i koji je neophodan za postavljanje Proizvoda na Platformu u cilju nuđenja i prodaje istih.
 • NALOG REGISTROVANOG KUPCA – profil Registrovanog kupca na Platformi, koji on svojom voljom kreira u skladu sa uslovima u uputstvima iz Uslova korišćenja, a koji olakšava kupovinu Proizvoda na Platformi.SPORAZUM O ZAJEDNIČKOJ OBRADI PODATAKA – Dokument koji postavlja okvire za zaštitu podataka o ličnosti koji se prikupljaju i obrađuju, defiše principe i postupake kojih se Rukovalac i Partner moraju pridržavati i reguliše međusobne odgovornosti Rukovaoca i Partnera.
 • ZAKON – Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (Službeni glasnik RS broj 87 od 13. novembra 2018) (u daljem tekstu: Zakon);
 • GDPR – Opšta uredba o zaštiti podataka Evropske Unije (2016/679);
 • PRISTANAK – svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje Korisnika, kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;
 • PODATAK O LIČNOSTI – svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;
 • OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI – svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti Korisnika, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanje, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;
 • OBRAĐIVAČ – fizičko ili pravno lice, angažovano od strane Rukovaoca da u njegovo ime i za njegov račun obrađuje podatke o ličnosti Korisnika;
 • TREĆE LICE – fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji nije Korisnik, Rukovalac ili Obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom Rukovaoca ili Obrađivača;
 • NADLEŽNI ORGANI – organi vlasti koji su nadležni za sprečavanje, istragu i otkrivanje krivičnih dela, kao i gonjenje učinilaca krivičnih dela ili izvršenje krivičnih sankcija, uključujući i zaštitu i sprečavanje pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti, kao i pravno lice koje je za vršenje prethodno nabrojanih poslova ovlašćeno zakonom;
 • POVERENIK ili NADZORNI ORGAN – nezavistan i samostalni organ vlasti ustanovljen na osnovu Zakona, koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem Zakona i obavljanje drugih poslova propisanih Zakonom;

3. RUKOVALAC PODACIMA

Rukovalac podacima je privredno društvo, bliže definisan članom 2.1. tačka 1, sa kontakt podacima kao u članu 16.  Privredno društvo iz člana 3.1. u svojstvu rukovaoca odgovara za podatke o ličnosti prikupljene od Korisnika, na način i u obimu kako je ovim aktom i Zakonom predviđeno. Rukovalac preduzima potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa Zakonom i kako bi bio u mogućnosti to da predoči Korisnicima, uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, kao i verovatnoću nastupanja rizika i nivo rizika za prava i slobode Korisnika. Podatak o tome ko od zaposlenih ili na drugi način angažovanih kod Rukovaoca ima pristup podacima o ličnosti, i ko je njihov administrator sadržani su u Evidenciji aktivnosti obrade iz člana 13.  

4. PODACI KORISNIKA KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU

U cilju ispunjavanja prava i obaveza ustanovljenih Uslovima korišćenja, kao i u cilju poštovanja zakonskih obaveza, legitimnih interesa i razloga unapređenja, efikasnijeg i zakonitog rada Rukovaoca ili na osnovu datog pristanka Korisnika koji je dalje u tekstu detaljno objašnjen, Rukovalac prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti Korisnika. Rukovalac prikuplja i obrađuje neki od sledećih podataka, odnosno sledeće podatke Korisnika:
 • ime i prezime;
 • adresa prebivališta;
 • lozinka;
 • datum rođenja;
 • JMBG;
 • e-mail adresa;
 • broj telefona;
 • tekući račun;
 • ime i prezime zakonskog zastupnika, ukoliko je Korisnik pravno lice.
U zavisnosti od toga da li je lice Partner, Kupac ili Primalac obaveštenja, Rukovalac obrađuje sledeće podatke o ličnosti Korisnika: podatke iz stava 4.2, tačka 1-8. od svih Partnera i Kupaca koji su fizička lica;
 • podatke iz stava 4.2, tačka 3, 6. – 9. od svih Partnera koji su pravna lica;
 • podatak iz stava 4.2, tačka 6. i/ili 7. od svih Primalaca obaveštenja, u zavisnosti da li su odabrali opciju primanja obaveštenja putem e-mail adrese i/ili telefona;
 • podatke iz stava 4.4. od svih Korisnika.
Posebne kategorije podataka o ličnosti. Rukovalac ne vrši obradu podataka koji se tiču rasnog ili etničkog porekla, političkog mišljenja, filozofskog uverenja, kao i obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica. Podaci dobijeni od internet pretraživača Korisnika – Cookies (kolačići) U cilju unapređenja usluge na Platformi i poboljšanja iskustva Korisnika prilikom pregledanja i korišćenja Platforme, Rukovalac prikuplja podatke od internet pretraživača Korisnika, odnosno Cookies (kolačiće). Podaci o vrsti konkretnog kolačića, nazivu, snabdevaču, svrsi prikupljanja, kao i vrsti i vremenu čuvanja podataka i drugi podaci koji bi mogli biti od značaja za čuvanje podataka iz stava 4.4.1. kod Rukovaoca mogu se naći na adresi:  https://beeboo.rs/kolacici.  

5. SVRHA I OSNOV OBRADE

Podatke iz člana 4, Rukovalac obrađuje na osnovu:
 • na osnovu potrebe za ostvarivanjem ugovornih prava i obaveza između Rukovaoca i Partnera/Kupca, kako je Uslovima korišćenja i Zakonom propisano, u smislu člana 12, stav 1, tačka 2. Zakona;
 • na osnovu pristanka datog od strane Primaoca obaveštenja, koji može imati zasebnu formu čijim prihvatanjem se saglasnost ima smatrati datom, u smislu člana 12, stav 1, tačka 1. Zakona;
 • na osnovu legitimnog interesa u smislu člana 12, stav 1, tačka 6. Zakona;
 • po drugim Zakonom predviđenim uslovima/osnovima prema kojima je Rukovalac obavezan da prikuplja, skladišti i obrađuje podatke Korisnika.
Obradu podataka iz člana 4. Rukovalac vrši u sledeće svrhe: ispunjavanja ugovornih obaveza Rukovaoca i Partnera/Kupca (podaci iz stava 4.2.);
 • kreiranje Naloga radi korišćenja ili olakšavanja korišćenja Usluga koje Platforma pruža (podaci iz stava 4.2.);
 • slanja verifikacionog linka prilikom registracije Naloga ili izmene šifre kod već postojećeg Naloga (podatak iz stava 4.2, tačka 6.);
 • obaveštenja o novostima i promotivnim ponudama Platforme (podatak iz stava 4.2, tačka 6. i/ili 7.);
 • u druge svrhe za koje je dat pristanak Korisnika, osim ukoliko je pristanak povučen u skladu sa Zakonom i ovom Politikom privatnosti;
 • u druge svrhe u skladu sa Zakonom.
Obrada u druge svrhe Ako obrada u svrhu koja je različita od svrhe za koju su podaci prikupljeni nije zasnovana na zakonu ili na pristanku lica na koje se podaci odnose, Rukovalac, uz poštovanje adekvatnih bezbednosnih mera, vrši procenu da li je ta druga svrha obrade u skladu sa svrhom obrade za koju su podaci prikupljeni, pri čemu posebno uzima u obzir: da li postoji veza između svrhe za koju su podaci prikupljeni i druge svrhe nameravane obrade;
 • okolnosti u kojima su podaci prikupljeni, uključujući i odnos između Rukovaoca i Korisnika;
 • prirodu podataka;
 • moguće posledice dalje obrade za Korisnika.
Rukovalac je dužan da stalnom primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera obezbedi da se uvek obrađuju samo oni podaci o ličnosti koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade, što se primenjuje u odnosu na broj prikupljenih podataka, obim njihove obrade, rok njihovog pohranjivanja i njihovu dostupnost.  

6. PRISTANAK

Pristanak dat od strane Korisnika daje se u zasebnoj formi, odabirom jasno istaknute opcije “Prijavi se na newsletter”, a sadržina istog je opisana informisano, transparentno, razumljivo, dostupno, upotrebom jasnih i jednostavnih reči na način propisan Zakonom. Korisnik nije uslovljen davanjem Pristanka da bi mu bila omogućena Usluga ili deo usluge za koju pristanak nije neophodan da bi ista mogla biti obavljena, te se isti ima smatrati dobrovoljnim, osim ako bez obrade za koju se Pristanak traži nije moguće omogućiti Korisniku da ostvari svoje pravo. Korisnik ima pravo da opozove Pristanak u svakom trenutku. Opoziv Pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu Pristanka pre opoziva. Pre davanja Pristanka lice na koje se podaci odnose mora biti obavešteno o pravu na opoziv, kao i dejstvu opoziva. Opozivanje Pristanka mora biti jednostavno, kao i davanje pristanka. Pristanak iz stava 6.1. može biti dat i u elektronskoj formi na način što će Korisnici prilikom korišćenja Platforme imati priliku da pročitaju tekst pristanka i u skladu sa članom 6. odluče da li isti da prihvate ili ne, klikom na određeno polje. Obrada koja se vrši na osnovu Pristanka je obrada adrese e-pošte i/ili broja telefona u cilju obaveštavanja o novostima i promotivnim ponudama Platforme, a Pristanak na predmetnu obradu se daje elektronski klikom na za to predviđenom polju.  

7. PRAVA KORISNIKA PO OSNOVU ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Pravo da budu informisani i pravo na pristup informacijama: Rukovalac je obavezan da na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način, korišćenjem jasnih i jednostavnih reči, na zahtev Korisnika istom pruži sledeće informacije o:
 • identitetu i kontakt podacima Rukovaoca i zaposlenog ili na drugi način angažovanog lica kod Rukovaoca koji je nadležan za obradu;
 • svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu za obradu;
 • postojanju legitimnog interesa Rukovaoca ili treće strane, ako je osnov obrade legitimni interes;
 • primaocu, odnosno grupi primalaca podataka o ličnosti, ako oni postoje;
 • činjenici da Rukovalac namerava da iznese podatke o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju;
 • roku čuvanja podataka o ličnosti ili, ako to nije moguće, o kriterijumima za njegovo određivanje;
 • postojanju prava da se od Rukovaoca zahteva pristup, ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, odnosno postojanju prava na ograničenje obrade, prava na prigovor, kao i prava na prenosivost podataka;
 • postojanju prava na opoziv Pristanka u bilo koje vreme, kao i o tome da opoziv Pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu Pristanka pre opoziva;
 • pravu da se podnese pritužba Povereniku;
 • tome da li je davanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podataka neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i o tome da li lice na koje se podaci odnose ima obavezu da da podatke o svojoj ličnosti i o mogućim posledicama ako se podaci ne daju;
 • postojanju automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje, ukoliko Rukovalac vrši takvu obradu.
Na zahtev iz člana 7.1.1. Rukovalac mora odgovoriti u roku od 30 dana, s tim što taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje Rukovalac je dužan da obavesti Korisnika u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, a ako je Korisnik podneo zahtev elektronskim putem, informacija se mora pružiti elektronskim putem ako je to moguće. Pravo na ispravku i dopunu Korisnik ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti isprave ukoliko je moguće bez odlaganja. U zavisnosti od svrhe obrade, Korisnik ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave. Ukoliko je moguće ispravku izvršiti korekcijom, brisanjem i unosom drugačijih podataka od strane Korisnika isti će ispravku iz člana 7.2.1. izvršiti sam. Ukoliko Korisnik nije u mogućnosti da ispravku i dopunu izvrši na način iz člana 7.2.2. zahtevom će se obratiti Rukovaocu. Pravo na brisanje Ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, Rukovalac je dužan da na zahtev Korisnika bez nepotrebnog odlaganja lične podatke iz člana 4, izbriše u sledećim slučajevima:
 • podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
 • Korisnik je opozvao Pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
 • Korisnik je podneo prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;
 • podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;
 • podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza Rukovaoca;
 • podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva u smislu Zakona.
Pravo na ograničavanje obrade Korisnici imaju pravo da od Rukovaoca traže ograničavanje obrade podataka koji se na njih odnose, ukoliko je obrada nezakonita, ukoliko se ukazuje na netačnost podataka ukoliko je podnet prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, kao i iz drugih zakonskih razloga. Pravo na prigovor U zavisnosti od konkretnog slučaja i ukoliko smatra da je to opravdano Korisnik ima pravo da u svakom trenutku podnese Rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti koja se vrši po osnovu Pristanka, a Rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka Korisnika koji je podneo prigovor. Rukovalac nije dužan da prekine obradu na način iz člana 7.5.1. ukoliko je predočio Korisniku da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama tog Korisnika ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnih zahteva.  

8. SKLADIŠTENJE PODATAKA O LIČNOSTI KORISNIKA

Podaci o ličnosti navedeni u članu 4, biće skladišteni u elektronskoj formi na serveru kod lica Hetzner Online GmbH i obezbeđeni su SSL sertifikatom, u skladu sa politikom čuvanja podataka pravnog lica Hetzner Online GmbH.  U slučaju promene lokacije za skladištenje podataka iz stava 8.1. Rukovalac će izvršiti izmenu i dopunu Politike privatnosti, te istaći izmenjenu i dopunjenu verziju na Platformi. Podaci iz člana 4. se takođe čuvaju i u materijalnoj formi u radnim prostorijama Rukovaoca, a pristup istim imaju samo zaposlena ili na drugi način angažovana lica od strane Rukovaoca koja su ovlašćena za obradu podataka o ličnosti iz člana 4.PRISTUP PODACIMA OD STRANE TREĆIH LICA / OBRAĐIVAČI PODATAKA O LIČNOSTI Rukovalac je ovlašćen da za potrebe ispunjavanja obaveza iz Uslova korišćenja, obavljanja platnih transakcija, zakonskih obaveza, održavanja servisa, unapređenja njegovog rada, koristi usluge knjigovodstvenih agencija, programera, IT konsultanata i drugih spoljnih i internih saradnika, za čiji rad i rezultate odgovara u skladu sa Zakonom. Rukovalac garantuje da će Obrađivač primeniti potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere, tako da se obrada vrši u skladu sa Zakonom i da se obezbedi adekvatna zaštita podataka o ličnosti Korisnika. U svrhu obezbeđivanja uslova iz člana 9.2. Rukovalac i Obrađivač mogu zaključiti ugovor o obradi podataka, koji će biti sastavni ili prateći deo osnovnog ugovora, i koji ugovor će između ostalog imati sve potrebne elemente predviđene Zakonom. Za potrebe ostvarenja svrhe iz člana 9.1. Rukovalac angažuje sledećeg obrađivača: Hetzner Online GmbH; FULLO DOO BEOGRAD.  

9. BEZBEDNOST PODATAKA

Prilikom procene potrebnog nivoa uspostavljene bezbednosti podataka o ličnosti Rukovalac uzima u obzir i prati nivo tehnoloških dostignuća kao i troškove njihove primene, zatim prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade podataka i na osnovu tih parametara procenjuje verovatnoću nastupanja rizika, odnosno potencijalnog nivoa rizika za prava i slobode Korisnika.  U odnosu na okolnosti iz člana 10.1. Rukovalac sprovodi odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi se dostigao potreban nivo zaštite u odnosu na rizik. Prilikom slanja podataka Obrađivačima, Rukovalac je dužan da obezbedi siguran komunikacioni kanal kojim podaci putuju, kao i da se uveri da su podaci sigurno skladišteni uz obezbebeđene adekvatne sigurnosne standarde. Svi podaci o Korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo angažovanim licima Rukovaoca kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla, a Rukovalac je odgovoran za poštovanje načela zaštite privatnosti, u skladu sa Politikom privatnosti. Lični podaci Korisnika usluge koji se predočavaju Rukovaocu prilikom procesa kupovine smatraju se poslovnom tajnom, a Rukovaocu je zabranjeno prodavanje, naručivanje, obezbeđivanje illi razmena imena ili informacija o imenu i prezimenu, broju telefona, imejl adresi ili platnoj kartici Korisnika u bilo kojoj formi trećoj strani, sem ako je to nadležni državni organi. Kada je u pitanju bezbednost poverljivih podataka Korisnika usluge prilikom plaćanja platnim karticama i drugim vidovima online plaćanja, kako je Uslovima korišćenja predviđeno, Rukovalac vodi računa o bezbednosti u skladu sa standardima banke ili druge platne institucije. Rukovalac vrši zaštitu iz stava 10.6.  na način što se prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije, dok se kompletni proces naplate obavlja na stranicama Banke. Podaci o platnoj kartici nisu dostupni Rukovaocu ni u jednom trenutku prilikom vršenja transakcije.  

10. POSTUPAK U SLUČAJU UGROŽENOSTI ZAŠTITE PODATAKA

Ukoliko dođe do ugroženosti podataka iz člana 4, bezbednosti iz člana 10, Rukovalac će preduzeti sve neophodne mere obaveštavanja i zaštite predviđene Zakonom, uključujući obaveštavanje nadležnog Nadzornog organa, kao i Korisnike ukoliko su ispunjeni uslovi iz Politike privatnosti i Zakona. U slučaju povrede podataka Rukovalac je dužan da o povredi prava na zaštitu podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava Korisnika obavesti Nadzorni organ bez nepotrebnog odlaganja, ili najkasnije u roku od 72 časa od saznanja za povredu. U slučaju nepostupanja u predmetnom roku Rukovalac će obrazložiti razloge za kašnjenje. Obaveštenje Rukovaoca Nadzornom organu iz člana 11.2. mora da sadrži najmanje sledeće informacije:
 • opis prirode povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti, uključujući vrste podataka i približan broj Korisnika na koja se podaci te vrste odnose, kao i približan broj podataka o ličnosti čija je bezbednost povređena;
 • ime i kontakt podatke lica od koga se mogu dobiti podaci o povredi;
 • opis mogućih posledica povrede;
 • opis mera koje je Rukovalac preduzeo ili čije je preduzimanje predloženo u vezi sa povredom, uključujući i mere koje su preduzete u cilju umanjenja štetnih posledica.
U slučaju povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti, Rukovalac je dužan da o povredi podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode fizičkih lica obavesti Korisnike. Obaveštenje Korisniku iz člana 11.4. mora na jasan i razumljiv način da opiše prirodu podataka i navede informacije iz člana 11.3. Rukovalac nije dužan da obavesti Korisnika u situaciji iz člana 11.4. ukoliko:
 • je preduzeo odgovarajuće tehničke i organizacione mere zaštite u odnosu na podatke o ličnosti čija je bezbednost povređena;
 • je naknadno preduzeo mere kojima je obezbedio da povreda podataka o ličnosti sa visokim rizikom za prava i slobode lica na koje se podaci odnose više ne može da proizvede posledice za to lice;
 • bi obaveštavanje lica na koje se podaci odnose predstavljalo nesrazmeran utrošak vremena i sredstava, u kom slučaju Rukovalac je dužan da putem javnog obaveštavanja ili na drugi delotvoran način obezbedi pružanje obaveštenja licu na koje se podaci odnose.
Ukoliko Korisnik dođe do saznanja o bilo kom događaju koji je doveo ili može dovesti do ugroženosti njegovih ili podataka o ličnosti trećih lica, dužan je bez odlaganja da o tome obavesti Rukovaoca preko kontakata koji se nalaze u ovom dokumentu.  

11. VREME ČUVANJA PODATAKA I NJIHOVO BRISANJE

Podaci iz člana 4 čuvaju se onoliko dugo koliko je to potrebno za svrhu za koju se obrađuju, osim u slučaju kada je osnov prikupljanja ovih podataka saglasnost Korisnika. U slučaju iz stava 12.1. a gde je osnov prikupljanja podatka o Korisniku iz člana 4 njegova saglasnost, ovi podaci će se čuvati do opoziva date saglasnosti u skladu sa stavom 6.3. Izuzetno od stava 12.2. Platforma će sačuvati podatke Korisnika koji su dali izričitu saglasnost za obrađivanje i čuvanje njihovih podataka u svrhe slanja obaveštenja o novostima i promotivnim ponudama, odnosno u svrhe slanja Newsletter-a.  

12. EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE LIČNIH PODATAKA KORISNIKA KOD RUKOVAOCA 

Rukovalac vodi evidenciju radnji obrade podataka o ličnosti Korisnika iz člana 4 ove Politike privatnosti. Evidencija se pored naziva i poslovnih podataka Rukovaoca, sastoji iz sledećih informacija: kategorija lica čiji se podaci obrađuju, kategorija podataka o ličnosti, svrha obrade, trećim licima kojima su podaci otkriveni, dužini čuvanja podataka, opis mera zaštite, formi u kojoj se podaci čuvaju. Evidencija iz stava 13.1. vodi se u elektronskom obliku i čuva se trajno, u skladu sa Zakonom.  

13. ZAJEDNIČKI RUKOVAOCI

Rukovalac prikuplja i obrađuje podatake Kupca koji je izvršio kupovinu Proizvoda zajednički sa Partnerom koji je postavio predmetni Proizvod na Platformu, a sve u cilju  realizacije Usluga. Zajednički rukovaoci prikupljaju i obrađuju podatke na osnovu ispunjenja ugovornih obaveza iz Uslova korišćenja, kao i Ugovora o poslovnoj saradnji ukoliko je isti zaključen, a sve u skladu sa odredbama Zakona. Rukovalac je sa konkretnim Partnerom zaključio poseban sporazum o zajedničkoj obradi podataka, a koji uređuje svrhu i zakonitosti obrade, zaštitu podataka o ličnosti Kupaca koji su izvršili kupovinu Proizvoda postavljenog na Platformu od strane konkretnog Partnera, kao i bezbednost i prava istih.   

14. POVERENIK / NADZORNI ORGAN

Nadzorni organ za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900. Rukovalac sarađuje sa Poverenikom u vršenju njegovih ovlašćenja, u skladu sa obavezama propisanim Zakonom.  

15. KONTAKT PODACI RUKOVAOCA 

U slučaju potrebe za tumačenjem odredbi Politike privatnosti, ostvarivanja prava Korisnika iz člana 4, kao i drugih Zakonom predviđenih pitanja, Korisnici se mogu obratiti Rukovaocu na sledeće kontakt podatke: Poslovno ime Rukovaoca: BeeBoo DOO BEOGRAD Adresa: Ruzveltova 34, Beograd
 • Email Rukovaoca: office@beeboo.rs
 • Telefon Rukovaoca: 063585885
 • Radno vreme: Radnim danom: 9-17h
 

16. ZAVRŠNE ODREDBE

Prihvatom Politke privatnosti, odnosno pristupom Platformi, Korisnik potvrđuje da je pročitao i razumeo ovu Politiku privatnosti, kao i da je saglasan sa osnovima i svrhama obrade podataka, kako je ovim dokumentom propisano. Sve promene Politike privatnosti biće javno dostupne na za to predviđenom mestu na Platformi, o čemu će Korisnici biti obavešteni putem istih sredstava komunikacija, na način da će im biti omogućeno da pročitaju novi dokument.  

17. PRAVO KOJE SE PRIMENJUJE I SUDSKA NADLEŽNOST

Materijalno pravo koje se primenjuje na obradu podataka o ličnosti Korisnika, a u vezi obrade od strane Rukovaoca je pravo Republike Srbije, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti kao i GDPR gde je primenljivo. Za upravne i sudske postupke, mesno su nadležni organi i nadležni sudovi Republike Srbije u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom ove države.